פירוק חברה על ידי נושה

הליך פירוק חברה מוסדר בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג- 1983 וקובע את סיום פעילותה של חברה בע"מ וסיומה של ההתקשרות החוזית בין חברי החברה לבין עצמם ובינם לבין החברה.

קיימים שלושה סוגים של פירוק, כמופרט בסעיף 244 לפקודה:

  1. פירוק בידי בית המשפט: פנייה לבית המשפט באמצעות בקשה לפירוק בכדי שינהל את הליך הפירוק. בית המשפט רשאי להיעתר לבקשה כאשר סיבת הפירוק מנויה בסעיף 257 לפקודה. בית המשפט המוסמך לדון בבקשת הפירוק הוא בית המשפט המחוזי אשר בתחומו ממוקמים משרדי החברה המיועדת לפירוק.
  2. פירוק מרצון: על פי החלטת החברה ללא מעורבות של בית המשפט.
  3. פירוק בפיקוח בית המשפט: כאשר במהלך הליך של פירוק מרצון מוגשת עתירה לבית המשפט להוצאת צו פיקוח.

מספר גורמים בחברה רשאים להגיש בקשת פירוק לבית המשפט כמו: נושי החברה, משתתפי החברה, היועץ המשפטי לממשלה ורשם החברות. מבחינת נושי החברה כל נושה רשאי להגיש בקשת פירוק לידי בית המשפט. הסיבות בגינן יכול נושה להגיש בקשת פירוק לבית המשפט המחוזי:

  • כאשר התקבלה החלטה מיוחדת על ידי בעלי השליטה הנוגעת לפירוק החברה בידי בית המשפט.
  • החברה לא החלה בעסקיה בתום שנה מיום התאגדותה או שהפסיקה את פעילויותיה למשך לפחות שנה.
  • כאשר מספר חבריה פחת מתחת למינימום החוקי.
  • כאשר החברה הפכה לחדלת פירעון- כאשר החברה חייבת לנושה סכום העולה על חמישה שקלים, הגיעה עת פירעון הסכום, הועברה על ידו בקשה להחזר החוב ועברו שלושה חודשים מעת הגשת הבקשה.
  • כאשר בית המשפט סבור כי מן הצדק והיושר לפרק את החברה- עילת סל המאפשרת שיקול דעת רחב לבית המשפט.

לבקשת הפירוק המוגשת לבית המשפט על הנושה לצרף תצהיר ובו פרטיו המלאים של הנושה, פרטי החברה ופרטי העילה בגינה מוגשת בקשת הפירוק, טרם הגשת הבקשה על הנושה להגיש עותק של הבקשה אל משרדי כונס הנכסים הכללי ולקבל ממנו אישור להגשת הבקשה.

לנושה מספר מטרות בהגשת בקשת הפירוק: ראשית רצונו לתפוס את נכסי החברה בטרם יוברחו בנוסף באמצעות פנייה לבית המשפט ניתן לאתר נכסים נוספים של החברה שהנושה אינו יודע את מיקומם. לנושה יש רצון כי נכסי החברה ימומשו על פי סדר הקדימויות הקבוע בחוק וחיסולה של החברה ומחיקתה מרשם החברות.

במידה והעסק אינה חברה בע"מ – כלומר בעל החוב הוא אדם פרטי או עוסק מורשה ניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל (הליך שונה מהליך הפירוק אשר רלוונטי רק לחברות)

מרגע שהחברה מקבלת צו פירוק מבית המשפט ממונה לה מפרק, המפרק הינו שליח של בית המשפט שתפקידו לבצע כינוס נכסים בהתאם להוראותיו של בית המשפט. המפרק מנהל את החברה בפועל ומטרתו העיקרית היא למקסם את שווי החברה בכדי להחזיר מקסימום מהחובות של החברה לנושים.

מעת מינוי של מפרק על כל נושה להגיש הודעה למפרק על החוב של החברה כלפיו, בעת החזרת החובות פועל המפרק על פי סדר קדימויות קבוע וידוע מראש בין הנושים.

פורסם בקטגוריה ניהול עסק. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.

סגור לתגובות.